Etech

Etech
: I’m debating going to Etech. Should I?