Dinosaur blog

Dinosaur blog

: I won’t ruin the punchline. [Thanks, David]